Изпит за предучилищна и първи клас (2 част)

 В очакване на новите наредби и изисквания

Вече започва новото кандидатстване и записване на малчуганите, които ще бъдат първокласници и в предучилищни групи в училищата. В очакване на новите правила, родителите трескаво сменят адресни регистрации за постоянни и настоящи адреси, с идеята да получат заветните печеливши точки и да запишат детето си в желаното училище. Училищата пък с функциониращи сдружения, добри условия, както и училищата по изкуства се чудят как да избегнат неловката ситуация. Бизнесът с формални адресни регистрации е в ход предвид, че ще се изисква поне 6 месеца детето да е „обитавало” адреса. Темата за районирането и видимите злоупотреби при кандидатстване не решават проблема с недостига на места и качествено образование. 

   Въпросите около новата наредба за прием на първокласници са много. Но дали родителите ще получат конкретни отговори и реални решения?

 Водещите критерии и изискването за най-много допълнителни точки за адрес на територията на училището, предизвиква недоумение. Адресната регистрация е критерият с най-голяма тежест. В случаи, че постоянният и настоящият адрес съвпадат, точките са най-много. Значително по-малко точки носи посещаването на предучилищна група в съответното училище. Тоест, дори и детето да е в предучилищен клас в училището, ще трябва да кандидатства наново за първи клас по новите критерии и съвсем реално може да бъде неприето. Ако живеете в близост до училището (например през 3-4 блока), но административно не се води на територията на училището, също не получавате точки. Ако родител е бил възпитаник на училището също не получавате точки, освен ако училището няма възможност да контролира самостоятелно критериите или тежест на точките. Ако живеете от 20-40 години в близост до училището, това също може да не ви помогне. Вариант, които ще започнат да предлагат и училищата на родителите, сигурно ще е да им „осигурят” адресна регистрация. Все пак родителите вече имат опит с осигуряването на подобни документи за адрес, месторабота и т.н. от кандидатстване за детските градини. Съвсем възможно е на един адрес да се водят стотици деца, само и само да отговарят на изискванията за местожителство.  През изминалата година имаше и училища, където се наложи да се измерва с метри близостта на адресната регистрация на „конкуриращи се” деца в кандидатстването.

  Според общината новите критерии са гъвкави, отговорни и справедливи – ами, да, всеки може да си намери адресна регистрация и да бъде принуден да лъже, за да запише детето си в училище. Според зам.-кмета на София – Тодор Чобанов –  „По-справедливо е да се говори за непосредствените околности на даденото училище, и за да няма субективен подход, тези зони са предварително дефинирани с помощта на главния архитект. Когато точките съвпадат, някаква комисия, неизвестно каква, ще измерва разстоянието между училищата и дома с Google.maps”?! Ние за кандидатстване в училище за първокласници ли говорим – за 5-7 годишни деца или за саморасли дървета в района на училищата? A когато децата, чийто точки съвпадат живеят в един блок, един вход, на 3 и 5 етаж например? Печели по-рано подалия документи или ще има лотариен принцип?

 За сдруженията и училищата по изкуства 

  Какво се случа с училищата с функциониращи сдружения с ранно чуждоезиково обучение и училищата по изкуства, приемащи с изпити за проверка на способности и таланти. Входните изпити за сдруженията не са премахнати, но има задължителни квоти за деца в района към училищата. Това важи и за училищата по изкуства като например 144 СУ, което запазва правото си вместо входен изпит – проверка на способностите, да добави собствени критерии за подбор чрез творческа задача. Но остава задължението да приемат поне 30% ученици от района по адрес. Подобно ще е положението и за останалите училища, приемащи по допълнителни собствени критерии или училища, работещи съвместно със сдружения – особено за децата в т.н. заварено положение.

 За новата учебната година (2017-2018 г.) сдружение „Фридрих Шилер” обяви, че започва съвместна работа с 131 СУ, намиращо се в Младост 4.  Сдружението ще осъществи външен прием на деца в предучилищна група за изучаване на немски език в извънкласна форма само в 131 СУ, a в останалите училища-партньори на сдружението не предвижда външен прием, а само вътрешен.

 Отново важи правилото, че детето трябва да отговаря на критериите за обучение в сдружението (след полагане на изпит) и да бъде прието отделно и независимо от сдружението в училищата- партньори. През изминалата година това правило предизвика проблем и някои родители останаха в недоумение, че децата са приети в сдружението, но не и в училището. Детето трябва да бъде прието в училището и да е преминало успешно входящата диагностика към сдружението. Тоест, за да се обучава към сдружението, детето трябва да отговори на критериите за прием веднъж на сдружението и  втори път – на критериите за прием в училището-партньор. Двете кандидатствания и успешния прием отделно и независимо осигуряват възможността детето да се обучава към сдружението. Само тогава детето може да се обучава по целодневната програма на сдруженията.

  Всички критерии, срокове и условия за кандидатстващи деца трябва да се следят в сайтовете на училищата и на сдруженията. Поддържайте връзка при необходимост по телефон или на място. Бъдете сигурни, че сте запознати с общите условия и правила и на училищата, и на сдруженията. Подайте необходимите документи и заявления както към сдруженията, така и към училищата.

  Обучението по програмата на сдруженията започва от предучилищна възраст и решението за кандидатстване и записване е изцяло на родителите. Те са тези, който могат да преценят готовността, нуждата и желанието за явяване на изпит и евентуално целодневно обучение в училищна среда. 

  Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Провеждането на изпита се поверява на екип от психолози. Приемат се по равен брой момчета и момичета. Броят на децата в предучилищна възраст и датите за сроковете за записване на кандидатите и провеждането на изпита се определят от управителният съвет. 

   По изключение, с цел допълване на класове може да се обяви прием на деца в първи или по-горен клас като тогава има проверка и на езиковите способности. 

  За външен прием през 2017 г. за предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2017 г. Броят на приетите деца се определя с решение на УС на сдружението, след съгласуване с училищата – партньори. Предвид, че минали години не е имало голям брой желаещи за обучение в 131 СУ, може тази година да има по-голям прием на деца. 

  Заявление за кандидатстване по образец на сдружението, заедно с копие на акт за раждане на детето и декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца към сдружение Шилер се подават на нов адрес – бул. „Александър Малинов” 23 в работни дни, през периода от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 г. включително. При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, което тази година е в размер на 30 лв., и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за тестово изследване.

 Подборната процедура на децата се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Изпитът ще бъде месец март. Резултатите от индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки, а кандидатите се класират по низходящ ред според резултата. Резултатите трябва да бъдат обявени до 13 април, а записването на приетите деца се осъществява в периода от 01 – 15. 06.2017 г. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., след предварително заявяване на такова желание – нещо, което не е възможно в други сдружения или при други изпити. 

 Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. Разбира се, търсейки информация за подготовката ще се натъкнете на много „специалисти“, предлагащи сигурно приемане. Бъдете внимателни с подобни предложения. 

 Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват  в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група. Според сдружението специализирана подготовка не е необходима, но ако разчитате само на знанията и заниманията от детската градина, за това сдружение няма да ви свърши работа. За улеснение на родителите и при желание за допълнителна работа с детето, са обявили  подходящи материали за подготовка. Препоръчителната литература за подготовка към сдружение Шилер: Крокотак: 5- 7години. Упражнения, развиващи фината моторика при децата в предучилищна възраст; Азбука на мисленето – първа част; Играя и уча. Концентрация за първа предучилищна група; Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! – издателство „Фют”. За разлика от други години, примерният списък е с по-лека и интересна литература.  

  В критериите за прием към сдружение „Луис Карол“ за учебната 2017/2018 г. са включили препоръки и насоки за подготовка на децата за целодневно обучение – статия за Готовност на детето за обучение в училище. Приемът се осъщетствява след провеждане на събеседване с детето от специалнисти предагози и психолози. Сравнение със сдружение „Шилер“, препитването е по-леко и забавно за децата, но и по-субективно. Критериите и изискванията са по-занижени от тези на „Шилер“ (например – не е нужно детето да чете и знае гласни/съгласни и т.н.) и местата за приемане до момента бяха значително повече. Прави впечатление, че се приемат деца от района с предимство въпреки препитването. Проверката е под формата на игра и разговори, както и игри между децата, докато в сдружение „Шилер“ децата са точно като на изпит. Обстановката и самото обследване на децата на двете места е много различна и трудно могат да се сравняват. 

  В  „Луис Карол“ обявения прием в подготвителна група за извънкласна форма е с изучаване на английски и руски език за училището партньор в Младост 1 – 10 СУ. Документи (заявление за кандидатстване, декларация  за запознаване и приемане на условията по приема, копие на акт за раждане на детето) се подават от 15.03.17 г. до 28.04.17 г. в Централния офис в „Младост“ 1 в близост до училището от 08.30 до 18.00 часа. При подаване на заявление родителят заплаща отново увеличената такса за тази година – 40 лв. за тестовото обследване и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за събеседване с детето.

  След подаване на документите за кандидатстване, получавате по  e-mail анкета за родители, която се попълва собственоръчно и в срок до 28.04.17 г. се представя в Централният офис на дружеството, заедно с  три рисунки на детето на теми: Моето семейство, Моите приятели и Тема по избор на детето. Изисквания към рисунките: да бъдат нарисувани на лист- формат А4, а материалите за работа са по избор. 

  Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Кандидатите получават на e-mail отговор ДА /детето има готовност за режим с по-голяма натовареност/ и НЕ /детето няма готовност за режим с по-голяма натовареност/. 

   Тук също са посочили условието, че за да се обучава по програмата за извънкласни дейности и чуждоезиково обучение към „Луис Карол“, родителите са длъжни да запишат детето в съответното училище, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.  

 Отново е посочено, че специална подготовка на децата не е необходима. Като литература за подготовка са посочили подходяща за възрастта литература, както и Тест за училищна готовност – Издателство „Изток-Запад“,автор: Пламен Калчев;  На училище с игра – Издателска къща „Анубис“, автор: проф. Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева;  КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика, НАРЕДБА №4 от 18.09.2000 г. – за предучилищно възпитание и подготовка.

 Ако сте се насочили към кандидатстване все пак, обърнете внимание на:

  • Звук, буква, звуков анализ, срички, гласни, съгласни;
  • Разлики, излишно, противоположно, липсващи елементи и т.н.;
  • Лабиринти, моторика; Логика.
  • Приказки, разкази и картинки, запомняне на предмети и възпроизвеждане;
  • Числа, сравняване (по-голямо, по-малко, повече и т.н.);
  • Фигури;
  • Пространство и положение – пред, зад, под, над, върху, ляво и дясно и т.н.
  • Сравняване по различни критерии
  • Рисуване (дорисуване, очертаване, фигури, черти, линии, окръжности, симетрия, оцветяване); 
  • Още…

 Методичната, забавна и концентрирана работа върху материала винаги дава резултат. Детето трябва да е спокойно и уверено; да внимава, но и да се забавлява на изпита. Това може да се случи безпроблемно, ако не налагате нещата да се случват на всяка цена, а имате търпение и позитивно мислене. Детето гледа и слуша Вас като родител и вие сте неговия модел на поведение и справяне с препятствията. Децата „усещат“ мислите и действията ви.

 При подготовката вкъщи е важно да знаете, че децата в тази възраст са концентрирани най-много за период от 20-40 минути. Давайте почивки и не настоявайте. Полезно е да посещава специалст 1-2 пъти седмично по 30-40 минути до час. Ако нямате възможност, може друг възрастен да се занимава с детето, както и да включите друг близък за разнообразие. Най-важното е да знаете, че подготовката е положителна за детето, независимо от резултата след кандидатстването. В тази възраст децата учат лесно и запомнят бързо – важно е да имате търпение и желание. Всяко нещо, което детето е научило само ще бъде от полза и ще подпомогне процеса към преминаване от детската градина към училище. 

 Очаква се през следващата учебна година 2017/2018г. да бъдат увеличени таксите към сдруженията или т.н. членски внос, поради изискването на Столична община всяко лице извършващо извънкласна дейност ще заплаща наем за ползване на училищното пространство. Това ще засегне както сдруженията, така и всички извънкласни дейности, провеждани на територията на училищните сгради. Как се е случвала до сега договорката за използването на училищните пространства обаче не се знае.

 До момента при постъпване в сдруженията се заплаща еднократен встъпителен членски внос, който е двукратния рамер на месечната вноска (или около 300-320 лв.), които не подлежи на връщане и е различно от първоначалната такса за обучение (месечната такса).
Отделно се заплащат учебници по език, транспорт по желание, както и храна. 
 
 (край на Част 2)

Изпит за предучилищна и първи клас (1 част)

 „Буквички“

 

Коментари

Коментари